Algemene voorwaarden

Alle tarieven en prijzen opgenomen tarieven specifiek voor particulieren zijn inclusief BTW.
Reiskosten zijn standaard € 0,45 per kilometer (eventuele parkeerkosten niet inbegrepen).

Totstandkoming boeking
Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk en daarna digitaal een aanbod van Bruidstylsite Linda Zandee aanvaardt.

Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Bruidstyliste Linda Zandee

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes. 

Boekingen
Boekingen komen tot stand via de mail (l.zandee@kpnmail.nl), WhatsApp of mondeling.

Betaling
Als je jouw bruidsarrangement op de proefdag bij Bruidstyliste Linda Zandee hebt geboekt vraag ik je op de proefdag een aanbetaling van € 350,- te doen en het restant op de trouwdag zelf te voldoen. De betaling kan voldaan worden via contant, overmaken of via een tikkie.

Mocht je op de proefdag er voor kiezen niet verder t gaan met bruidstyliste Linda Zandee, dan betaal je de helft van het bruidsarrangement.

Waarom vooruitbetaling?
Als bruid wil je verzekerd zijn van de beschikbaarheid van mij als bruidsstyliste op jouw trouwdag. Omdat ik het dagdeel op jouw trouwdag voor je vrijhoud wil ik verzekerd zijn van jou als cliënt op deze dag. Om deze reden vraag ik vooruitbetaling.

Voor alle particuliere opdrachten geldt dat betaling op de proefdag contant plaatsvindt.

Overmacht
Bruidstyliste Linda Zandee is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bruidstyliste Linda Zandee geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bruidstyliste Linda Zandee niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Bruidstylsite Linda Zandee heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bruidstyliste Linda Zandee haar verbintenis had moeten nakomen.

Indien Bruidstyliste Linda Zandee ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bruidstyliste Linda Zandee gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de aanbetaling kwijt.